نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات الاحکام استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 61-85]
 • آب آلوده تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]
 • آب‌خوان‌ها جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 33-56]
 • آیة سیف نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-36]
 • آیت ­الله خویی بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • آیت‌الله سیستانی بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 65-90]
 • آیت‌الله سیستانی رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • آیت الله شیخ عبدالکریم حائری امکان سنجی پیدایی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 97-135]
 • آثار بطلان تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • آثار فسخ تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • آخوند خراسانی مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • آرای فقهی امام‌خمینی بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 69-87]
 • آرای قضایی تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 139-167]
 • آموزش‌وپرورش دینی مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 63-100]
 • آموزه‌های اخلاقی تأثیرات متقابل فقه و اخلاق [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 77-106]
 • آهن جنس وسیله ذبح [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 71-89]
 • آیه وضو بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]

ا

 • ا Full Text articles [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • اباء از تخصیص ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 13-40]
 • اباحه ملازمه بین اذن و عدم ضمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 117-139]
 • اباحه ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • اباحه تصرف ملازمه بین اذن و عدم ضمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 117-139]
 • ابزار مخصوص قطع جنس وسیله ذبح [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 71-89]
 • ابعاد ثابت و متغیر و پیامدها تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • ابن ­جنید بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 65-90]
 • ابن‌حاجب رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • ابهام‌افزایی حدیث نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 39-76]
 • ابهام‌زدایی حدیث نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 39-76]
 • ابواب فقه تمدنی ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • اتمام درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-115]
 • اثر اعتباری ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • اثر عملی اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • ایجاب معلق جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • اجاره باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 101-117]
 • اجاره انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 55-77]
 • اجتماع بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • اجتهاد پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 15-31]
 • اجتهاد فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • اجتهاد تخصصی معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • اجرای حدود بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • اجرای حدود ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجرت اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • اجرت کارهای منزل حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 133-160]
 • اجزا واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 7-30]
 • اجزاء و شرایط صلات گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • اجماع بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 41-63]
 • اجمال مخصص بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 33-44]
 • اجنبیّه بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]
 • احادیث إفتایی نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 39-76]
 • احادیث فقهی نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 39-76]
 • احتیاط در فروج بازخوانی اصل احتیاط در فروج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • احترام کار نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • احترام مال نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • احدثیت ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • احسان جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • احکام السلطانیه تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • احکام امضائی تحمیلی ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-25]
 • احکام امضائی مطلوب ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-25]
 • احکام تکلیفی در جبّ بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 109-137]
 • احکام عبادی تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • احکام عقلی هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-52]
 • احکام فقهی تأثیرات متقابل فقه و اخلاق [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 77-106]
 • احکام فقهی بیمار ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 123-143]
 • احکام فقهی توریه بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • احکام معاملی تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • احکام وضعی در جبّ بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 109-137]
 • اختیار بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • اختیارات مالک چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-35]
 • اختلاط میاه بازخوانی اصل احتیاط در فروج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • اختلاف روش معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • اختلاف قیمت بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • اختلال انحراف جنسی اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • اخلال گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • اِخلال نظام قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-63]
 • ادلّه نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-96]
 • ادلّه تقیه مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • ادله جواز نگاه بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • ادله حرمت نگاه بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • ادلّه فقهی استرداد مجرمان بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-115]
 • ادلۀ فقهی ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • ادلۀ موافقان بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]
 • اذلال نفس تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • اذن نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 97-116]
 • اذن ملازمه بین اذن و عدم ضمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 117-139]
 • اذن شرعی مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • ارادة ظاهری حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-115]
 • اراده نقدی بر تلقی اراده در فقه [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-68]
 • اراده حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-115]
 • اراده بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • ارباح مکاسب بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • ارتباط حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • ارتباط غیرشفاهی حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • ارتباط کلامی حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • ارتزاق قاضی اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • ارتکاب حرام بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 61-94]
 • ارتکازات عقلایی تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 81-107]
 • ارتکازات عقلایی قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • ارتماس تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]
 • ارث بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]
 • ارث تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • ارزش اسمی تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-101]
 • ارش باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 101-117]
 • ارشادی ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-25]
 • ازدواج صغیر نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 97-116]
 • اسباب ارتکازات قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • استثناء معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • استخباث حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 195-225]
 • استرداد مجرمان بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-115]
 • استصحاب بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • استصحاب واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 125-148]
 • استصحاب بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 31-53]
 • استصحاب مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • استصحاب استقبالی اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • استصحاب تقدیری بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • استصحاب حالی اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • استصحاب عدم واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • استصحاب کلى نوع چهارم استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]
 • استقراء نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 7-40]
 • استقرای فقهی اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 7-34]
 • استمتاع بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]
 • استنباط جستاری پیرامون عدالت عرفی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 117-137]
 • استنباط اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 7-34]
 • استنباط فرآیند حکم‌شناسی در استنباط [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-292]
 • استنباط احکام تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 81-107]
 • استنباط نظام تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • استهلاک امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 141-162]
 • اِسقاطِ احترام نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • اسقاط مالکیت حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • اسلام بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 69-87]
 • اشاعه فحشا تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • اشتباه عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • اشتباه مفهوم به مصداق «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 95-123]
 • اصطیاد لفظی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • اصل آزادی قراردادی نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • اصل برائت پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • اصل صحت نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • اصل صحت قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 163-193]
 • اصل عدم ولایت واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • اصل عملی بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 31-53]
 • اصل فساد نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • اصل مثبِت مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • اصول دین جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • اصول عملیه بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • اصول عملیه مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • اصول عملیه استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]
 • اصول فقه درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • اصول فقه بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 141-162]
 • اصول فقه هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-52]
 • اصول فقه فرآیند حکم‌شناسی در استنباط [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-292]
 • اصول فقه لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 7-32]
 • اضطرار پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-73]
 • اطفال پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-73]
 • اطلاق روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حلّ مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • اطلاق چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • اعانه بر اثم تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • اعتبارات عُقلایی هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-52]
 • اعتبارسنجی استنباط فقهی ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 221-251]
 • اعتبار شهادت بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 159-184]
 • اعتبار قبول جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • اعراض حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • اعسار شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • اعضاء عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • اعمار زمین منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • اعماق زمین چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-35]
 • اغلی الثمن بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • افزودنی­های حرام امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 141-162]
 • افساد فی ­الارض تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • افساد فی ‌الارض تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]
 • افلاس شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • ایقاع عینی جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • ایقاعِ فضولی بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 41-63]
 • اقسام ارتکازات قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • اقسام تزاحم تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 31-52]
 • اقلیت ‌دینی احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 189-220]
 • اقلیّت‌های دینی نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 67-102]
 • اقوی بودن سبب مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 133-160]
 • اکراه واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 7-30]
 • اکراه قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • اکل مال به باطل خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • التعزیر لکل حرام قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • الحاق به دشمن بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • الگوریتم اجتهاد ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 221-251]
 • الگوریتم استنباط فرآیند حکم‌شناسی در استنباط [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-292]
 • الملخص الملخص [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 293-300]
 • الملخص الملخص [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 225-237]
 • الملخص الملخص [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 228-398]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 221-232]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 223-233]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 243-254]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 220-230]
 • الملخص الملخص [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 221-230]
 • الملخص الملخص [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 226-241]
 • الملخص الملخص [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 230-240]
 • الملخص الملخص [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 231-243]
 • اماره بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 31-53]
 • امامان معصوم(علیهم‌السلام) استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 61-85]
 • امام خمینی بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • امام خمینی رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • امام خمینی (ره) بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 141-162]
 • ایمان بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 69-87]
 • امتناع بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • امتنان واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 7-30]
 • امداد و نجات تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • امر واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-31]
 • امر بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • امر به‌معروف عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 161-184]
 • امر غیراختیاری مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 7-42]
 • امضائی ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-25]
 • امکان تحقق حرام شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • امم سابق بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • امین سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 199-227]
 • امور حسبه تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 53-75]
 • انتخاب رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتساب صدور ‌به ‌امام تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی» [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • انتصاب رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انجام کارهای منزل حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 133-160]
 • انسداد مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 197-218]
 • انشا حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-115]
 • انصراف بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 53-75]
 • انضمام به نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • انقیاد مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 7-42]
 • انقلاب­ اسلامی بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 141-162]
 • انقلاب نسبت ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • انقلاب نسبت تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • انقلاب نسبت بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 39-64]
 • انواع حقوق در جبّ بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 109-137]
 • اهداف شریعت بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 61-94]
 • اهداف مجازات بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 69-89]
 • اهل‌ذمه نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 67-102]
 • اهل سنت جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 135-151]
 • اهل‌کتاب نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 67-102]
 • اهم و مهم قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-63]
 • اوراق سلف فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]

ب

 • بازگویی گناه تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • بازی‌های رایانه‌ای موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 137-162]
 • باغی اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • بانک خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • بانکداری اسلامی «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 95-123]
 • بائن تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • بیت المال اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • بختِ اخلاقی مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 7-42]
 • برائت بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • بزهکار محوری مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • بیضتین درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-154]
 • بیضۀ چپ درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-154]
 • بیضۀ راست درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-154]
 • بطلان عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • بطلان و عدم بطلان انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 55-77]
 • بیع تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]
 • بیع کلی واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • بغی تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]
 • بلندمرتبه‌سازی منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • بیمار مشرِف‌به‌موت تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • بیماری مشرِف‌به‌موت ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 123-143]
 • بند24 مادة 55 قانون شهرداری تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 139-167]
 • بن‌نگرۀ اصولی بُن‌نگرۀ «شخصیت‌گرایی» در اصول‌فقه و هویت‌یابی نظریۀ حقُ‌الطاعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-34]
 • بینّه تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • بول انسان تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]

پ

 • پارادایم فقهی درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • پیامدهای رویکرد حکومتی پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 15-31]
 • پدر عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 37-63]
 • پرداخت مالی موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 137-162]
 • پساب تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]

ت

 • تأثیرپذیری جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • تأثیر ضمیمه در نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • تأثیرگذاری تأثیرات متقابل فقه و اخلاق [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 77-106]
 • تأخیر بیان قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • تاریخ فقه بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 65-90]
 • تاریخ‌مندی ماهیت احکام امضایی با تاکید بر نقد نظر برخی از معاصران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-25]
 • تبادر قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • تبصرة بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 139-167]
 • تبعیت دلالت تضمنی از دلالت مطابقی واکاوی قاعده تبعیض در حجیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • تبعّض در حجیت امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-52]
 • تبعیض در حجیت واکاوی قاعده تبعیض در حجیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • تبویب فقه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • تجاری نبودن دفتر وکالت تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 139-167]
 • تجرّی بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • تجرّی بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]
 • تجرّی مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 7-42]
 • تجمیع ظنون مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • تجمیع قرائن اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 7-34]
 • تحویل مسلمان بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-115]
 • تخریب محیط زیست قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • تخفیف مجازات موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • تداخل جنایات تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-87]
 • تداعی آزاد تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • تدوین نظام تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • تراکم ظنون اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 7-34]
 • تربیت جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • تربیت حکومتی مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 63-100]
 • تربیت دینی مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 63-100]
 • تربیت شهروندان مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 63-100]
 • ترجیح احدث ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • ترک زندگی خانوادگی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • تیزی ابزار ذبح جنس وسیله ذبح [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 71-89]
 • تسلیط مجّانی نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • تسهیل واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 7-30]
 • تصحیح عبادات نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-79]
 • تطابق ایجاب و قبول عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • تعارض تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • تعارض اخبار ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • تعارض ادله ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • تعارض ادلۀ متعدد تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • تعارض با اخلاق و عرف بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]
 • تعارض بیش از دو دلیل بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 39-64]
 • تعارض حقوق و منافع رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • تعدّی ضوابط تعدّی از مورد نص [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]
 • تعدّد تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-126]
 • تعدد زوجات مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 99-124]
 • تعدّد عقاب بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • تعدّد مطلوب واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-31]
 • تعریض معابر رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • تعزیر واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 33-59]
 • تعزیر درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • تعزیر واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • تعزیرات منصوص شرعی واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 33-59]
 • تعزیر غیرمنصوص شرعی موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • تعزیر منصوص شرعی موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • تعلیق بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 41-63]
 • تعیین قاضی تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • تعیین مقدار ثمن تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 161-192]
 • تعهد ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • تعهد متقابل بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 91-112]
 • تفسیر قرآن تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • تقدیر واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • تقنین کیفری رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقیه ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • تقیّه مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • تکلیف کفار به فروع جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • تکلیف ما لایطاق جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • تکلیف مداری حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 69-94]
 • تلقیح مصنوعی بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-131]
 • تمسک به عام معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 33-44]
 • تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 163-193]
 • تمکین غیرمتعارف اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • تملیکی واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • تنزیل واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • تنقیح مناط ضوابط تعدّی از مورد نص [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]
 • توبه موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • توریه در اهل‌سنت بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • توریه در شیعه بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • توسعه عمودی منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • توطئه افک تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]

ث

 • ثبت ازدواج دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 195-224]
 • ثبوت نسب قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]

ج

 • جامعۀ شهری ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • جیب‌بُری تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • جبران خسارت نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 119-143]
 • جبرِ ضعفِ سند قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • جیب‌رویین تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • جرائم‌ خانوادگی بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 69-89]
 • جَرّ بالمجاورة بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • جُرم درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • جرم­ انگاری تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • جرم­ انگاری دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 195-224]
 • جرم تشکیلاتی تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]
 • جرم زیست محیطی قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • جرم سازمان‌یافته تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]
 • جرم مانع تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 53-75]
 • جرم محوری مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • جزیه نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 67-102]
 • جلبک حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 195-225]
 • جمع عرفی ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 29-44]
 • جنایات عمدی مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • جهاد ابتدایی نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-36]
 • جهاد دعوت نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-36]
 • جهل بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • جهل گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • جوادی آملی حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 69-94]
 • جواز بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • جواهرالکلام شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 169-195]

چ

 • چشم مسلح بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 53-75]

ح

 • حاجبی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • حاج‌شیخ عبدالکریم حائری یزدی بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]
 • حاکمیت اراده صحت شرط رهن در عقد ضمان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 103-120]
 • حائری یزدی معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • حجاب تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 77-101]
 • حجیت مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 91-118]
 • حجیت قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • حجیت تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • حجیت اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 43-73]
 • حجیّت نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-96]
 • حجیت اصل مثبِت مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • حجیت اطمینان مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 197-218]
 • حجیت خبر امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-52]
 • حجیت خبر واحد واکاوی قاعده تبعیض در حجیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • حجیت ‌خبر ‌واحد تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی» [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • حجیت ظنون ضعیف اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 7-34]
 • حجه‌الوداع رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 35-61]
 • حدّ درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • حدیث رفع بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 45-63]
 • حدیث رفع مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حدیث رفع بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • حدیث مقاتله نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-36]
 • حدید جنس وسیله ذبح [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 71-89]
 • حد سرقت جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-99]
 • حدود واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • حرام درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • حرج اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • حرز تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • حرز جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-99]
 • حرمت در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • حرمت حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 195-225]
 • حرمت میّت بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 163-194]
 • حرمت نظر بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]
 • حرم سیدالشهداء (علیه السلام) ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • حرم مکی ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • حُسن و قُبح هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-52]
 • حفظ انساب بازخوانی اصل احتیاط در فروج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • حفظ حیوان تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • حق ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • حق ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • حق‌الطاعه بُن‌نگرۀ «شخصیت‌گرایی» در اصول‌فقه و هویت‌یابی نظریۀ حقُ‌الطاعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-34]
 • حق الله ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 139-157]
 • حق الناس ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 139-157]
 • حق حبس بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 91-112]
 • حق زارعانه ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 113-139]
 • حق طلاق برای زوجه نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 137-157]
 • حق غیبت‌شده نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 137-157]
 • حق فسخ باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 101-117]
 • حق فقرا نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 137-157]
 • حقیقت حکم شرعی بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-55]
 • حق محوری حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 69-94]
 • حق وطی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • حقوق انسان حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 69-94]
 • حقوق معنوی میّت بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 163-194]
 • حقوق موضوعه واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • حقوق ورزش امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • حکم اولی تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • حکمت حکم بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • حکم تکلیفی مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • حکم تکلیفی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • حکم تکلیفی آب‌خوان‌ها جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 33-56]
 • حکم ثانوی تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • حکم ثانوی زنای محصنه مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-161]
 • حکم حکومتی رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • حکم شرع واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 125-148]
 • حکم شرعی بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-55]
 • حکم شرعی تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 81-107]
 • حکم شرعی فرآیند حکم‌شناسی در استنباط [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-292]
 • حکم صحّت مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حکم عقل واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 125-148]
 • حکم فقهی رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 35-61]
 • حکم وضعی مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • حکم وضعی مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • حکم وضعی مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حکم وضعی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • حکم وضعی آب‌خوان‌ها جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 33-56]
 • حکومت اسلامی تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • حکومت اسلامی احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 189-220]
 • حلیت در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • حلیّت حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 195-225]
 • حیله­ لغوی بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 61-94]
 • حیلۀ شرعی بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 61-94]

خ

 • خیار صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 125-149]
 • خیار عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • خاص معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • خانواده پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-73]
 • خبر واحد امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 29-52]
 • خبر واحد تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • خسارت نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 119-143]
 • خطابات انحلالی نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • خطابات قانونی نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • خطر تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 161-192]
 • خطرناک و کشنده‌بودن بیماری ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 123-143]
 • خلیفة اسلامی تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • خلق پول خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • خلوت شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • خلوت با اجنبیه شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • خلوت با نامحرم شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • خلوت با نامحرم جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • خمس بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • خمس شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • خواستگاری بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]

د

 • دیات درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-154]
 • دیات عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • دادخواست قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • دادخواست جزمی قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • دادخواست ظنی و احتمالی قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • داعی امتثال عبادات نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-79]
 • دایم السفر درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-115]
 • دختر باکره نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 97-116]
 • دخول بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]
 • دیدگاه فقیهان بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-131]
 • درء مفاسد نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • دریافت مزد اعمال عبادی نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-79]
 • درر الفوائد بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]
 • دست دادن به نامحرم بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]
 • دشمنان دین جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 135-151]
 • دعوای متقابل سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 199-227]
 • دفاع سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 199-227]
 • دفع مضره نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • دلالت قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • دلالت التزامی‌ إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-70]
 • دلالت تضمنی انحلالی و غیرانحلالی واکاوی قاعده تبعیض در حجیت [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-33]
 • دلالت سیاقی إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-70]
 • دلیل تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • دلیل قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • دَین خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • دیه ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • دوپینگ امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • دورۀ کودکی دوم سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • دو قلوهای به هم چسبیده (سیامی) تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-126]

ر

 • رابطه توارث عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 37-63]
 • رابطه عبد و مولا بُن‌نگرۀ «شخصیت‌گرایی» در اصول‌فقه و هویت‌یابی نظریۀ حقُ‌الطاعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-34]
 • رابطه عقل و نقل بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 141-162]
 • راهکار فقهی ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 121-157]
 • ربا کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • ریبه شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • رجم(سنگسار) مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-161]
 • رخصت ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • ردع شارع قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • رشوه اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • رضایت شرکا شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • رضای نوعی جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • رفع تعارض بدوی شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 169-195]
 • رهن صحت شرط رهن در عقد ضمان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 103-120]
 • روایت حلبی بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 41-63]
 • روایت ظریف تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • روان‌تحلیلگری تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 31-57]
 • روان‌تحلیل‌گری و فقه جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • رؤیت هلال بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 53-75]
 • روش اجتهادی مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • روش استقلالی درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • روش آلی درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • روش تلفیقی درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • روش شناخت فقهی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 33-60]
 • روش­ شناسی تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • روش‌شناسی ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 221-251]
 • روش‌شناسی بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]
 • روش­شناسی اجتهاد مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • روش شناسی فقهی نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 7-40]
 • روش‌شناسی فقه روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 61-105]
 • روش فقاهت ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 221-251]
 • روش‏های فقهی پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 15-31]
 • رویکرد درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • رویکرد حکومتی پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 15-31]
 • رویکرد صدرایی لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 7-32]

ز

 • زارع ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 113-139]
 • زبان فقه حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 69-94]
 • زبان و ادبیات عرب قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • زبدة ‌الأصول رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • زراعت ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 113-139]
 • زکات کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • زمان مشکوک قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 163-193]
 • زمین ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • زن شوهردار بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-131]
 • زوجین بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]
 • زوجه تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • زوجه نابالغ بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]

س

 • سابّ ­النبی اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • ساختار فقه معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 53-82]
 • ساختار مطلوب فقه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • سیاست فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • سیاق واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • سیاق استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 61-85]
 • سیاق بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 45-63]
 • ستر وجه و کفین تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 77-101]
 • سرایت تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-87]
 • سرایت اجمال خاص به عام بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 33-44]
 • سرزمین دشمن بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • سرقت الکترونیکی جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-99]
 • سیره نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-96]
 • سیره عقلا قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • سیره‌ی متشرّعه نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-96]
 • سقوط اعاده و قضا واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 7-30]
 • سقوط ضمان نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • سقوط مجازات موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • سلف موازی فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]
 • سنت پیامبر(ص) رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 35-61]
 • سند رسمی تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • سهام ممتاز شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • سوء اختیار بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • سؤال راوی نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 39-76]

ش

 • شاخص­های ساختار معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 53-82]
 • شاهد بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 159-184]
 • شاهد متبرع ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 139-157]
 • شبکه اجتماعی در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • شبهات حکمیه بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 45-63]
 • شبهات موضوعیه بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 45-63]
 • شبهه حکمی نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • شبهه موضوعی نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • شیخ بهایی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • شخصیت‌گرایی بُن‌نگرۀ «شخصیت‌گرایی» در اصول‌فقه و هویت‌یابی نظریۀ حقُ‌الطاعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-34]
 • شخص ثالث مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 133-160]
 • شیخ عبدالکریم حائری تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 37-66]
 • شرایط استماع قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • شرح مختصر الأصول رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • شرط صحت شرط رهن در عقد ضمان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 103-120]
 • شرط ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • شرط خیار صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 125-149]
 • شرکت سهامی عام شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • شروط قانونی مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 99-124]
 • شروط قرعه تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 31-52]
 • شغل سفر درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-115]
 • شک اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • شک در بقای مستصحب بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 57-68]
 • شهادت ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 139-157]
 • شهید صدر نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 7-40]
 • شهرت مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 197-218]
 • شهرت فتوایی واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 33-59]
 • شهرت فتوایی تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 77-101]
 • شیوه‌های معرفی نشده جمع روایات شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 169-195]

ص

 • صاحب جواهر مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • صحیحة عبید بن زراره نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 9-36]
 • صحیحه ابابصیر قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 65-90]
 • صدقه کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • صدق و کذب بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • صلات کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • صوَر عذر عام تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • صوم تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]

ض

 • ضحی و انشراح واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • ضرر اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • ضرر حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 195-225]
 • ضرورت پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-73]
 • ضعف اخلاقی بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]
 • ضمان مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • ضمان صحت شرط رهن در عقد ضمان [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 103-120]
 • ضمان ملازمه بین اذن و عدم ضمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 117-139]
 • ضمان نسبی بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • ضمیمۀ عرضی بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]

ط

 • طرّار تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • طلاق بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 41-63]
 • طلاق بائن تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • طلاق به عوض تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • طلاق خلع تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • طلاق رجعی تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • طلاق فدیه‌ای تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • طلب حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-115]

ظ

 • ظن اطمینانی مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 91-118]
 • ظن متآخم مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 91-118]
 • ظنّ‌ معتبر تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی» [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]

ع

 • عادل بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • عام معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • عام مخصص ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 13-40]
 • عام و خاص منفصل تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • عیب باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 101-117]
 • عبادات معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • عیب اراده عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • عیب تراضی عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 195-227]
 • عدالت جستاری پیرامون عدالت عرفی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 117-137]
 • عدالت بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • عدالت در فقه بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 187-209]
 • عدالت عرفی جستاری پیرامون عدالت عرفی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 117-137]
 • عدالت کیفری تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • عدم‌النفع نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 119-143]
 • عدم‌النفع محتمل‌الوقوع نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 119-143]
 • عدم‌النفع محقق‌الحصول نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 119-143]
 • عدم ضرر عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 161-184]
 • عدم مفسده عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 161-184]
 • عدّه بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 107-131]
 • عذاب بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • عذر عام تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • عرف تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • عرف تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 81-107]
 • عرف جستاری پیرامون عدالت عرفی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 117-137]
 • عزیمت ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • عضدالدین ایجی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • عضو اصلی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • عضو تبعی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • عطف به محل بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • عقد ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • عقد بیع تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 161-192]
 • عقد ذمّه احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 189-220]
 • عقد سلف فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]
 • عقد لازم صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 125-149]
 • عقد مزارعه تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • عقود فاسد نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • عقود معاوضی بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 91-112]
 • عکس مستوی اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 43-73]
 • عکس نقیض اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 43-73]
 • علت حکم بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • علقۀ وضعی ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • علم گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • علم اخلاق تأثیرات متقابل فقه و اخلاق [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 77-106]
 • علم عادی مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 91-118]
 • علم عرفی مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 91-118]
 • علم عرفی مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 197-218]
 • علم فقه تأثیرات متقابل فقه و اخلاق [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 77-106]
 • علم کلام تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • علم و اطمینان تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • عمل حقوقی قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 163-193]
 • عمل مشهور فقها قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • عموم روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حلّ مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • عموم چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • عمومات قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • عمومات چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • عمومات و مطلقات روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حلّ مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • عموم مشابهت ضوابط تعدّی از مورد نص [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]
 • عین واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • عین ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • عنصر روانی مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 197-218]
 • عهدی واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • عیوب اراده نقدی بر تلقی اراده در فقه [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-68]

غ

 • غاصب ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 113-139]
 • غیبت بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 69-87]
 • غذای حرام امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 141-162]
 • غذای حلال امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 141-162]
 • غرر تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 161-192]
 • غریزۀ جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • غیرعبادات قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • غسل بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]

ف

 • فاسق بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • فاضلاب شهری تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]
 • فحوی‌الخطاب نقد و بررسی دلیل اولویت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • فدیه تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • فرار از حرام بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 61-94]
 • فرآیندسازی فرآیند حکم‌شناسی در استنباط [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 253-292]
 • فرآیند سیستمی جمع اخبار شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 169-195]
 • فرایندهای ادارۀ جامعه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • فریضه واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • فروش سلاح جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 135-151]
 • فروش مبیع قبل از سررسید فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]
 • فروع دین جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • فسق بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • فضای مجازی در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • فضای محاذی ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • فضا و مالکیت شهری چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-35]
 • فعل غیر مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 133-160]
 • فقه در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 121-146]
 • فقه شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • فقه تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-135]
 • فقه تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • فقه خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • فقه سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • فقه فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • فقه ارتباطات حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • فقه ارتباطات کلامی حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • فقه اسلامی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 33-60]
 • فقه اسلامی سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 199-227]
 • فقه امامیه واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • فقه پویا مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • فقه جزایی مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • فقه حکومتی نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • فقه حکومتی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه سیاسی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه سیاسی امامیه تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • فقه سلام حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 83-104]
 • فقه شیعی امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • فقه شیعه تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • فقه صناعت­ مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • فقه فردی نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • فقه قرآنی استناد امامان(علیهم‌السّلام) به قرینه سیاق در تفسیر آیات الاحکام [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 61-85]
 • فقه قناعت مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • فقه محیط زیست از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • فقه مذاهب خمسه حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • فقه نظام‌ساز ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • فلسفه فقه معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 53-82]
 • فلسفۀ عمل بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 7-36]

ق

 • قیاس بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 65-90]
 • قیاس اولویت ضوابط تعدّی از مورد نص [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]
 • قیاس منصوصُ العله ضوابط تعدّی از مورد نص [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-74]
 • قاعدة احترام مال مسلمان پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • قاعدة تأخیر بیان تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • قاعدة عدم ضمان امین پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • قاعدة علی الید پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • قاعدة فقهی درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • قاعدة فقهی «لا قود لمن لا یقاد منه» قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 65-90]
 • قاعدة لا ضرر جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 33-56]
 • قاعده اقرار جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعده الذاتی لا یعلّل بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • قاعده الزام جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعده انجبار قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • قاعده اولی قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 7-27]
 • قاعده اولویت دفع مفسده نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • قاعده فراش قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • قاعده فقهی جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • قاعده فقهی امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 141-162]
 • قاعده فقهی قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-63]
 • قاعده لا ضرر از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • قاعده مقاصه نوعیه جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعدۀ اضطرار مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • قاعدۀ جبّ بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 109-137]
 • قاعدۀ دیۀ اعضا درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 119-154]
 • قاعدۀ لاضرر مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • قاعدۀ لاضرر رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • قاعدۀ لا ضرر امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • قاعدۀ میسور مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • قانون شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • قبح عقلایی بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]
 • قبض بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 91-112]
 • قتل عمد قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 65-90]
 • قتل عمد تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-126]
 • قید واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-31]
 • قدرت خرید پول تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-101]
 • قذف میّت بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 163-194]
 • قرارداد ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 103-131]
 • قرآن کریم از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • قرض کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • قرینۀ ارتکاز قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • قرینۀ عرفی قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • قصاص قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 65-90]
 • قصاص واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • قصاص تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-126]
 • قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • قصد حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-115]
 • قصد تبرّع نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 193-230]
 • قصد قربت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • قصر درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-115]
 • قضا اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • قطعی بودن قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • قمار موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 137-162]
 • قواعد بازدارنده تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 53-75]
 • قواعد فقه نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • قواعد فقه امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • قوانین ایران تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]

ک

 • کارشناسی بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 159-184]
 • کارشناس خبره بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 159-184]
 • کارکرد بیشتر تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • کافران نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 67-102]
 • کافر حربی اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • کاهش ارزش پول تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-101]
 • کاهش ارزش ثمن تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-101]
 • کثیرالسفر درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 91-115]
 • کرامت انسان بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 163-194]
 • کراهت تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 169-197]
 • کفار مقصر جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 63-90]
 • کیف‌زنی تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • کلیِ جواز تصرف استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]
 • کلیدواژه: اولویت نقد و بررسی دلیل اولویت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • کلیدواژه: توریه بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • کلید واژه: جرم انگاری قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • کلید‌واژه: حقیقت شرعیه کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 35-56]
 • کلیدواژه‌: فلسفۀ علم اصول بُن‌نگرۀ «شخصیت‌گرایی» در اصول‌فقه و هویت‌یابی نظریۀ حقُ‌الطاعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 9-34]
 • کلی و فرد استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 7-38]

گ

 • گرایش بینارشته‌ای فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • گناه صغیره بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 187-209]
 • گناه کبیره بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 187-209]

ل

 • ل یادداشت: اولویت های جستار [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-11]
 • لا تعاد گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • لاضرار منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • لاضرر ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • لاضرر قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • لباس مصلی تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 77-101]
 • لب بالا تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • لب پایین تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • لزوم قصد قربت نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-79]
 • لمس بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]

م

 • مأخوذ بالسّوم پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 91-108]
 • مادة 30 قانون مدنی تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 139-167]
 • مادر عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 37-63]
 • ماده 10 ق.م نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • ماده 115 قانون مجازات 92 واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 33-59]
 • ماده 1309 قانون مدنی تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 103-132]
 • ماده 223 ق.م نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 181-206]
 • ماده 49 قانون حمایت خانواده دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 195-224]
 • ماده539 ق.م.ا تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-87]
 • مادۀ 225 قانون مجازات اسلامی مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-161]
 • مادۀ 38 قانون مدنی چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-35]
 • مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 9-33]
 • مال مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • مالکیت واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 89-118]
 • مالکیت حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • مال محترم تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • ماهیت اراده نقدی بر تلقی اراده در فقه [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-68]
 • ماهیت حکم شرعی بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-55]
 • ماهیت عمق ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • مباشر مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 133-160]
 • مبانی حقوق محیط زیست از تزاحم تا تکامل: مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست با قاعده لا ضرر [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • متجاهر به فسق بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • متشرّعه نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 75-96]
 • متعلق رفع بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • متیقّن اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • متن متن کامل مقالات [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 1-237]
 • متنجس تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]
 • متن قرارداد تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 161-192]
 • مجاز إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-70]
 • مَجاز مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]
 • مجازات درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • مجازات تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • مجازات رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجازات اصلی زنای محصنه مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-161]
 • مجازات تکمیلی واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 59-80]
 • مجازات جایگزین رجم مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 135-161]
 • مجازات حبس بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 69-89]
 • مجازات قانونی ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 121-157]
 • مجرمان پناهنده ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجنون ادواری قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 163-193]
 • محارب اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • محاربه تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 9-39]
 • محاربه تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 167-189]
 • محدودیت اراده و اخلاق نقدی بر تلقی اراده در فقه [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 45-68]
 • محقق اردبیلی بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 31-53]
 • محقّق خراسانی بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 127-150]
 • محقق خویی مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 137-167]
 • مخالف بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 69-87]
 • مخالفان مذهبی جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 135-151]
 • مخالفان مذهبی بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 77-116]
 • مخصّص متصل معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • مدالیل استعمالی قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 35-66]
 • مدرسه اصولیان درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • مدرسه محدثان درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 87-112]
 • مدعی سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 199-227]
 • مدّعی تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • مدلِ عبدـ مولا لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 7-32]
 • مدلول التزامی اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 43-73]
 • مذاهب خمسه اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • مراتب حکم شرعی بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-55]
 • میراث فرهنگی منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 153-188]
 • مرجحات منصوصه ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • مرجِّح تزاحم تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 31-52]
 • مرض بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]
 • مریض تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 133-162]
 • مرگ تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-87]
 • مرگ اعضا شرکت سهامی عام در تحلیل فقهای معاصر امامیه [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-135]
 • مرگ بیمار ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 123-143]
 • مرگ مستأجر انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 55-77]
 • مرگ موجر انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 55-77]
 • مزارعه ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 113-139]
 • مسّ بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]
 • مسائل مستحدثه روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حلّ مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]
 • مسائل مستحدثه روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 61-105]
 • مسائل مستحدثه چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • مسائل نوپدید روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 61-105]
 • مسح بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • مسؤلیت مدنی ملازمه بین اذن و عدم ضمان [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 117-139]
 • مسؤولیت مدنی مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • مسؤولیت مدنی دولت مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 65-97]
 • مسئله محوری درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • مسئولیت مدنی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 133-160]
 • مسئولیت‌های پیامبر(ص) رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 35-61]
 • مشاهد مشرفه ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروعیت جرم­انگاری مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 99-124]
 • مشعر بالعلیۀ إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-70]
 • مشکوک اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]
 • مصادیق سنت فعل رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 35-61]
 • مصافحه بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 141-159]
 • مصالح شخصی قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-63]
 • مصالح شهری قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-63]
 • مصلحت تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 9-29]
 • مصلحت پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-73]
 • مصلحت ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • مصلحت کودک بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 161-197]
 • مصونیت مجرمان ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» [(مقالات آماده انتشار)]
 • مضطر بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • مطابقت قانون و شرع مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 99-124]
 • مطلقات چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • مطلق ضرر عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 161-184]
 • معاریض بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-121]
 • معیار نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • معیارهای ساختار فقه معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 53-82]
 • معاملات معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 67-95]
 • معاونت شرعی ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 121-157]
 • معاونت قانونی ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 121-157]
 • معاون قتل عمدی ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 121-157]
 • معبد احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 189-220]
 • معرفت شناختی لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 7-32]
 • مغول تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت [دوره 2، شماره 4، 1395، صفحه 9-31]
 • مفطرات صوم تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]
 • مفهوم إشعار؛ مفهوم‌شناسی، اقسام و ویژگیها [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-70]
 • مفهوم ربا «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 95-123]
 • مفهوم‌شناسی مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • مفهوم ضرر امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • مفهوم موافق نقد و بررسی دلیل اولویت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • مقتضیات شهرنشینی چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 7-35]
 • مکاتب فقهی پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 15-31]
 • مکاسب محرمه جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 135-151]
 • مکان‌خاطره ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • مکتب ­شناسی فقهی امکان سنجی پیدایی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 97-135]
 • مکتب فقهی شیخ مؤسس امکان سنجی پیدایی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 97-135]
 • مکتب قم متأخر امکان سنجی پیدایی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 97-135]
 • ملاک­های ساختاربندی معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 53-82]
 • ملکۀ عدالت بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 187-209]
 • ممیز سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • مناسبت حکم و موضوع تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 81-107]
 • مناسبت حکم و موضوع ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 13-40]
 • منافع انسان آزاد مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • منافع عمومی رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 89-124]
 • منافع مستوفات مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • منطوق و قیاس نقد و بررسی دلیل اولویت [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]
 • منع اجرای حد بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 95-121]
 • منفعت ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • مهدورالدم اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 123-157]
 • مؤاخذه بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • موازین شرعی مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 99-124]
 • موانع شمول چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه [دوره 6، شماره 4، 1399، صفحه 7-33]
 • موصول بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 45-63]
 • موضوعات عرفی روش شناخت فقهی موضوعات عرفی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 33-60]
 • موضوعات غیر منصوص روش شناخت فقهی موضوعات عرفی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 33-60]
 • موضوعات منصوص روش شناخت فقهی موضوعات عرفی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 33-60]
 • موضوع‌شناسی قمار موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 137-162]

ن

 • نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • نجات حیوان تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • نجس تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-87]
 • نسیان گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 159-186]
 • نسبت‌سنجی ادله متعارض بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 39-64]
 • نسب شرعی عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 37-63]
 • نسخ ترجیح روایت به سبب احدثیت [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 7-38]
 • نشوز حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 133-160]
 • نشوز زوج حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • نظام­ سازی نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1399، صفحه 33-59]
 • نظام‌سازی دینی ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • نظام سیاسی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • نظام قضایی تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • نظام کیفری رویکردهای انتصاب و انتخاب در انطباق با تقنین کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریة فقهی درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • نظریه درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • نظریه استنباط نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط [دوره 9، شماره 1، 1402، صفحه 7-40]
 • نظریه تخییری بودن قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • نظریه تعیینی بودن قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • نظریه محوری درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-29]
 • نظریه ‌«موافقت با روح قرآن ‌و ‌سنت» تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی» [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • نظریۀ تغلیب تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • نظریۀ تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») [دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 137-157]
 • نظریۀ تنصیف تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 117-142]
 • نظریۀ داعی بر داعی نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 57-79]
 • نفس محترم تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • نفع ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 125-151]
 • نفی قصاص قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه» [دوره 3، شماره 4، 1396، صفحه 65-90]
 • نقش ابزاری عقل در استنباط بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 141-162]
 • نکاح بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]
 • نکاح نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 97-116]
 • نکاح قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • نگاه زن بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • نگاه مرد بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری [دوره 5، شماره 4، 1398، صفحه 105-124]
 • نگرش تمدن‌سازانه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • نهی بازکاوی اجتماع امر و نهی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 39-60]
 • نهی ارشادی جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم [دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • نهی از افساد قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • نهی از منکر عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر [دوره 5، شماره 3، 1398، صفحه 161-184]

و

 • واجب موقّت واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-31]
 • وثوق خبری قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • وثوق مخبری قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 9-28]
 • وجه رایج تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع [دوره 4، شماره 4، 1397، صفحه 79-101]
 • وحدت واکاوی نظریه وحدت برخی سور قرآن با استناد به سیاق [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 113-133]
 • وحدت تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 103-126]
 • وحدت ملاک واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 9-31]
 • ورشکستگی شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 151-179]
 • ورود تهمت ‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 139-157]
 • وسیلۀ ذبح جنس وسیله ذبح [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 71-89]
 • وصیت تملیکی جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • وصیت عهدی جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-137]
 • وطی به شبهه قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • وطئ محترم قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • وقف صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 125-149]
 • ولی نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 97-116]
 • ولایت بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • ولایت تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود [دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 1-1]
 • ولایت خاصه بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • ولایت عامه بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 35-67]
 • ولدالزنا عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد [دوره 3، شماره 3، 1396، صفحه 37-63]
 • ولیّ‌دم ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]

ه

 • هاشمی شاهرودی بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 53-75]
 • هتک حرز الکترونیکی جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 81-99]
 • همزیستی مسالمت آمیز جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • همزیستی مسالمت‌آمیز احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 189-220]
 • همکاری قضایی بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 89-115]

ی

 • یقین اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی [دوره 4، شماره 3، 1397، صفحه 7-30]