نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار بطلان تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • آثار فسخ تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • آیه وضو بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]

ا

 • ا Full Text articles [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 1-1]
 • اباحه ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • ابن‌حاجب رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • ابواب فقه تمدنی ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • اجتهاد فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • اجرت اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • اختلال انحراف جنسی اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • ادلّه تقیه مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • اذن شرعی مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • ارتزاق قاضی اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • ارتکازات عقلایی قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • ارتماس تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]
 • اسباب ارتکازات قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • استثناء معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • استصحاب مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • اصطیاد لفظی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • اصل مثبِت مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • اصول عملیه مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • اعضاء عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • اقسام ارتکازات قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • اکراه قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • اکل مال به باطل خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 221-232]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 223-233]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 243-254]
 • الملخص الملخص [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 220-230]
 • امکان تحقق حرام شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • امم سابق بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • انضمام به نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • اوراق سلف فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]

ب

 • بانک خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • بیت المال اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • برائت بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • بزهکار محوری مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]

ت

 • تأثیرپذیری جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • تأثیر ضمیمه در نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • تبویب فقه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • تربیت جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • ترک زندگی خانوادگی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • تقیّه مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • تمسک به عام معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • تمکین غیرمتعارف اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]

ث

 • ثبوت نسب قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]

ج

 • جَرّ بالمجاورة بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • جرم محوری مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • جنایات عمدی مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • جهل بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]

ح

 • حاجبی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • حجیت اصل مثبِت مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • حدیث رفع مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حدیث رفع بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • حرج اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • حق ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • حق وطی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • حکم تکلیفی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • حکم صحّت مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حکم وضعی مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • حکم وضعی ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]

خ

 • خاص معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • خلق پول خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • خلوت شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • خلوت با اجنبیه شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • خلوت با نامحرم شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]

د

 • دیات عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • دادخواست قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • دادخواست جزمی قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • دادخواست ظنی و احتمالی قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • درء مفاسد نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • دفع مضره نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • دَین خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • دیه ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • دورۀ کودکی دوم سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]

ر

 • ریبه شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 165-188]
 • رخصت ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • رشوه اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]

ز

 • زبدة ‌الأصول رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • زمین ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]

س

 • ساختار مطلوب فقه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • سیاست فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • سلف موازی فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]

ش

 • شیخ بهایی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • شرایط استماع قابل استماع بودنِ دعوا با دادخواست غیرقطعی [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 173-194]
 • شرح مختصر الأصول رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]

ص

 • صوَر عذر عام تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • صوم تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]

ض

 • ضرر اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 137-164]
 • ضمیمۀ عرضی بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]

ع

 • عام معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • عذاب بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • عذر عام تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • عزیمت ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 39-70]
 • عضدالدین ایجی رویکرد مقارَن در حاشیۀ شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 7-38]
 • عضو اصلی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • عضو تبعی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • عطف به محل بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • عقد سلف فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]
 • عقد مزارعه تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 165-194]
 • عین ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]

غ

 • غریزۀ جنسی سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • غسل بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]

ف

 • فرایندهای ادارۀ جامعه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • فروش مبیع قبل از سررسید فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 97-131]
 • فضای محاذی ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • فقه خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 58-96]
 • فقه سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • فقه فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه پویا مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • فقه جزایی مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 113-141]
 • فقه حکومتی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه سیاسی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • فقه مذاهب خمسه حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • فقه نظام‌ساز ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]

ق

 • قاعده اولویت دفع مفسده نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]
 • قاعده دیه اعضای یکی و دوتایی عدم شمولیت قاعدۀ دیۀ اعضای یکی و دوتایی نسبت‌به اعضای غیر‌اصلی (تبعی) [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 195-242]
 • قاعده فراش قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • قاعدۀ میسور مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 41-72]
 • قرینۀ ارتکاز قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • قرینۀ عرفی قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • قصد قربت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • قضا اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 143-171]
 • قواعد فقه نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 7-40]

گ

م

 • مال مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • ماهیت عمق ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • متعلق رفع بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]
 • مخصّص متصل معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 7-34]
 • مسح بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 195-218]
 • معیار نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • مفطرات صوم تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 133-160]
 • مفهوم‌شناسی مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 35-57]
 • ممیز سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 189-222]
 • منافع انسان آزاد مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • منافع مستوفات مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد در فقه شیعه [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 132-164]
 • منفعت ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 195-220]
 • مؤاخذه بازکاوی حدیث رفع [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 35-68]

ن

 • نیت بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 161-194]
 • نشوز زوج حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 103-136]
 • نظام‌سازی دینی ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]
 • نظام سیاسی فلسفه فقه سیاسی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 69-98]
 • نظریه تخییری بودن قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • نظریه تعیینی بودن قصاص ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]
 • نکاح قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • نگرش تمدن‌سازانه ساختار فقه تمدّنی [دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 99-132]

و

 • وطی به شبهه قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • وطئ محترم قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم [دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 71-102]
 • ولیّ‌دم ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 73-112]