برگزاری یازدهمین و دوازدهمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه

یازدهمین و دوازدهمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در روز یکشنبه 24شهریورماه 1398، در اتاق کنفرانس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

اختراعی طوسی دبیر تحریریه و مدیر اجرایی فصلنامه خبر از برگزاری جلسه شورای تحریریه با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجج اسلام، ضیایی فر، دکتر حائری یزدی، ناصری مقدم و الهی خراسانی و بلال شاکری جانشین سردبیر داد. در این جلسه به بررسی 17 عنوان مقاله پرداخته شد.