برگزاری بیست و ششمین جلسه تحریریه

بیست و ششمین جلسه تحریریه روز چهارشنبه 10اسفندماه 1401 با حضور اعضای تحریریه برگزار شد. مقالات این جلسه برای شماره های زمستان 1402 به بعد در نظر گرفته شده است.