دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، صفحه 1-200 
6. حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

صفحه 91-115

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری


7. حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

صفحه 117-139

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی