اهداف و چشم انداز

اولویت‌های موضوعی پذیرش مقالات:

1. فلسفۀ فقه و اصول فقه: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه.

2. فقه و اصول‌فقه مقارن: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن.

3. فقه فرهنگ و تمدن: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی.

 چشم اندازهای پیش رو:

1- توسعه عرصه ­ها، روش و رویکردهای تحقیق در فقه و اصول فقه با تأکید بر مطالعات مقارن درجة دوم، مضاف و بین رشته­­ ای؛

2- ارائة پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی و نگارش در عرصة فقه و اصول به مخاطبان؛

3- ارتقای تولیدات علمی و توان پژوهشی حوزة علمیة خراسان، به ویژه محققان، اساتید و دانش­ پژوهان مراکز آموزشی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.