اهداف و چشم انداز

1- توسعه عرصه ­ها، روش و رویکردهای تحقیق در فقه و اصول فقه با تأکید بر مطالعات مقارن درجة دوم، مضاف و بین رشته­­ ای؛

2- ارائة پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی و نگارش در عرصة فقه و اصول به مخاطبان؛

3- ارتقای تولیدات علمی و توان پژوهشی حوزة علمیة خراسان، به ویژه محققان، اساتید و دانش­ پژوهان مراکز آموزشی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.