آمار و ارقام نشریه
شمارگان انتشار یافته 18
تعداد مقالات دریافتی 1,065
تعداد مشاهده مقاله 60,439
تعداد دانلود فایل مقاله 61,253
درصد پذیرش 12
متوسط زمان داوری تا ارجاع اولیه به بازنگری(روز) 41
تعداد پایگاه های نمایه شده 11

اولویت‌های موضوعی پذیرش مقالات:

1. فلسفۀ فقه و اصول فقه: ساختار و روابط درونی اصول‌فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول‌فقه.

2. فقه و اصول‌فقه مقارن: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن.

3. فقه فرهنگ و تمدن: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی.

هزینه انتشار مقاله

مطابق مصوبه مورخ 1398/09/16هیئت تحریریه نشریه، از تاریخ «1398/10/01» هزینه داوری مقاله در نشریه «جستارهای فقهی و اصولی»  که پس از تأیید اولیه سردبیر، دریافت می شود به شرح ذیل می باشد:

هزینه داوری:

-پرداخت مبلغ: 1.000.000 ریال برای داوری مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن، هویت حوزوی خود را درج کرده باشند (دانش پژوه/ دانش آموخته/ مدرّس حوزه علمیه...) به ضمیمه ارسال کد پرونده حوزه.
- پرداخت مبلغ:  2.000.000ریال  برای داوری سایر مقالات (نویسندگان غیرحوزوی).
- پرداخت مبلغ: 4.000.000 ریال برای ارزیابی سریع کلیه مقالات (بازه یک ماهه).

هزینه تأیید نهایی و انتشار:

- پرداخت مبلغ:  1.000.000 ریال  برای تأیید نهایی و انتشار مقاله

- ضمنا از تاریخ1398/12/01 از دریافت مقاله بدون چکیده استاندارد انگلیسی معذوریم.

 واریز هزینه ها به شماره کارت بانک ملی

 0243   5000   9977  6037  به نام درآمدهای دفتر تبلیغات اسلامی

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 18، بهار 1399، صفحه 1-210 

2. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

صفحه 7-33

10.22081/jrj.2019.53393.1630

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه جانشین سردبیر مدیر تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-7565
شاپا الکترونیکی
2538-3361

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط