داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
روح الله آخوندی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
مسعود آذربایجانی فقه تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید محمد رضی آصف آگاه استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد رسول آهنگران استاد تمام دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران
بی بی رحیمه ابراهیمی فقه خانواده (احوال شخصیه) استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری ره
اکبر احمدپور اصول فقه، فقه تربیت، فقه تربیتی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
اردوان ارژنگ فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار فقه و حقوق دانشگاه میبد
رضا اسفندیاری (اسلامی) رویکردهای فقه و اصول پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، عضو هیئت علمی
مصطفی اسکندری اصول فقه مدرس خارج حوزه علمیه مشهد
علی الهی خراسانی فقه سیاست و حکومت، فقه فرهنگ و سبک زندگی، فقه مقاصدی، فقه نظام ساز (نظامات فقهی) عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسیٰ پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی گروه فقه و حقوق اسلامی
مجتبی الهی خراسانی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، رویکردهای فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه تربیت، فقه خانواده (احوال شخصیه)، فقه سیاست و حکومت، فقه فرهنگ و سبک زندگی، فقه مناسک و عبادات، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه، معرفت شناسی فقه و اصول مدرّس خارج فقه و اصول، حوزه علمیه مشهد. استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، مشهد. (وابسته به دانشگاه باقرالعلوم ع، قم). ایران.
محمد امامی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه اقتصاد دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان
محمدحسین انصاری حقیقی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازـ ایران
سید علی نقی ایازی فقه سیاست و حکومت، فقه سیاسی، فقه فرهنگ و سبک زندگی استادیار گروه فقه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سیدمحمدعلی ایازی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه سیاست و حکومت، فقه سیاسی استاد تمام گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم-تحقیقات
جواد ایروانی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)، فقه معاملات (تجارت) دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سید سجاد ایزدهی فقه سیاست و حکومت، فقه سیاسی دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
احمد باقری استاد تمام دانشگاه تهران
محسن برهانی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران
محمد بهرامی فقه سیاست و حکومت، فقه سیاسی استادیار پژوهشکده اسلام وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی
حمید بهره مند فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران
محمد بهروزیه فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مشهد
عبدالعلی توجهی فقه نظام ساز (نظامات فقهی) دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
محمد مهدی توکلی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق مدرس دانشگاه امام صادق
علی تولایی فقه (ابواب و فروع) دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه یزد
محسن جهانگیری فقه (ابواب و فروع) دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
محمد صالح حائــری اصول فقه، فلسفه فقه و اصول فقه موسسه فقهی شیخ صادق لاریجانی
محمدحسن حائری اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه حاتمی فقه (ابواب و فروع) دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
احمد حاجی ده آبادی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه فقه دانشگاه تهران
سید مجتبی حسین نژاد اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا-بابلسر
سیدمحسن حسینی فقیه اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان
محمود حکمت نیا استادیار کروه فقه
محمد علی خادمی کوشا اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فلسفه فقه و اصول فقه، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه، معرفت شناسی فقه و اصول استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی خزاعی فر عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان
رضا دانشور فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار دانشگاه رضوی
حمید درایتی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)، فلسفه فقه و اصول فقه استاد خارج حوزه علمیه خراسان
حسن درجی فقه (ابواب و فروع)، وقف استاد سطح چهار حوزه علمیه مشهد
مصطفی درّی رویکردهای فقه و اصول، فقه نظام ساز (نظامات فقهی) استاد حوزه علمیه قم
سید علی دلبری روش شناسی فقه و اصول دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدرس درس خارج حوزه مشهد
محمدحسن ربانی بیرجندی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی
فاطمه رجائی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
مصطفی رجائی پور اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
علی رحمانی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه نظام ساز (نظامات فقهی)، فلسفه فقه و اصول فقه، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه، معرفت شناسی فقه و اصول عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد
محسن رحمانی تبار فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره) تهران
مصطفی رفسنجانی مقدم فقه تربیت، فقه تربیتی، فقه خانواده (احوال شخصیه) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین رفیعی فلسفه فقه و اصول فقه مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد. طلبه‌ی سطح چهار مرکز تخصصی آخوند خراسانی، رشته‌ی کلام جدید
محمدتقی رفیعی دانشیار گروه. حقوق دانشگاه تهران
محمد زروندی رحمانی دانشیار جامعة المصطفی
عادل ساریخانی استاد تمام گروه حقوق دانشگاه قم
امیرحمزه سالارزایی استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباسعلی سلطانی اطعمه و اشربه، فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.
سیدکاظم سیدباقری فقه سیاسی، فلسفه فقه و اصول فقه استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدحسین سیدی فقه فرهنگ و سبک زندگی استاد تمام گروه ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد
بلال شاکری اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فلسفه فقه و اصول فقه استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد
علی شفیعی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه مقاصدی، فلسفه فقه و اصول فقه مدیر و عضو هیئت علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی
محمدابراهیم شمس ناتری دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
عباس شیخ الاسلامی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد
سید رضا شیرازی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استادیار پژوهشکده علوم اسلامی
حسین صابری اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استاد تمام دانشگاه فردوسی
سید جعفر صادقی فدکی اصول فقه هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانش آموخته حوزه
مریم صباغی ندوشن اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استادیار گروه فقه حوزه و دانشگاه
سید موسی صدر اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فلسفه فقه و اصول فقه مدرس خارج حوزه علمیه مشهد
سیف الله صرامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نعمت الله صفری مدیر گروه پژوهشی دانشنامه اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سعید ضیایی فر اصول عملیه و ادله فقاهتی، اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فلسفه فقه و اصول فقه، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ، ایران
سید علی طالقانی روش شناسی فقه و اصول، فلسفه فقه و اصول فقه، معرفت شناسی فقه و اصول استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
سید محمود طباطبائی اطعمه و اشربه دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عابدی سرآسیا عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی
محمد عشایری منفرد گروه مترجمی، مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی، جامعه المصطفی
محمدصادق علمی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا علمی سولا اصول عملیه و ادله فقاهتی عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالصمد علی آبادی ب
حسنعلی علی اکبریان روش شناسی فقه و اصول، فقه مقاصدی، فلسفه فقه و اصول فقه، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه دانشیار گروه فقه پژوهشگاه علوم
احسان علی اکبری بابوکانی فقه های تخصصی (مضاف) استادیار دانشگاه اصفهان
ابوالقاسم علیدوست ابرقویی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه معاملات (تجارت) دانشیار دانشگاه یاسوج
طاهر علی محمدی دانشیار دانشگاه ایلام
محمدرضا غلامپور فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق موسسه آموزش عالی شاندیز
عبدالله غلامی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) استادیار گروه الهیات، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
مهدیه غنی زاده فقه خانواده (احوال شخصیه) فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات، سیستان و بلوچستان
محمدتقی فخلعی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فلسفه فقه و اصول فقه استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد ایران
جواد قاسمی مدیر گروه کلام و اندیشه اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
محمد علی قاسمی اطعمه و اشربه مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار ع
کاظم قاضی زاده استاد حوزه
محمد تقی قبولی دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی
سید محمد مهدی قبولی درافشان فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
حسام قپانچی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) مدرس گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل قنواتی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار دانشگاه پردیس فارابی (قم)
علی کشاورز استادیار
محمدباقر گرایلی استادیار گروه فقه جامعة المصطفی العالمیه
سید علی جبار گلباغی ماسوله اصول فقه، فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان
محمدتقی گیلک حکیم آبادی فقه اقتصاد عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
علیرضا مازاریان فلسفه فقه و اصول فقه دانش آموخته دکتری علوم شناختی گرایش فلسفه ذهن دانشگاه تربیت مدرس تهران
احمد مبلغی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه مقاصدی، فقه نظام ساز (نظامات فقهی)، فقه های تخصصی (مضاف)، فلسفه فقه و اصول فقه، مذاهب و مکاتب فقه و اصول فقه، معرفت شناسی فقه و اصول دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
حسن محسنی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران
سعید محسنی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
محمد محسنی دهکلانی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه مازندران
سید مصطفی محقق داماد فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)، فقه سیاست و حکومت استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران
سید صادق محمدی روش شناسی فقه و اصول، ساختار فقه و اصول دانشیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی
قاسم محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحسن مرتضوی رویکردهای فقه و اصول مدرس سطوح عالی حوزه علمیه /نویسنده و پژوهشگر حوزوی
مرتضی مرتضوی عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی
محمود مروارید معرفت شناسی فقه و اصول عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادین (IPM) تهران
حمید مسجد سرائی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سمنان
هادی مصباح اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه
علی معصومی نیا فقه اقتصاد دانشیار دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه بانکداری اسلامی، تهران، ایران
مهدی معلمی بیع (تجارت)، فقه اقتصاد استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم- فعلا انتقال به مشهد
محمد هادی مهدوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف اباد
مهدی مهریزی طرقی اصول فقه، روش شناسی فقه و اصول، فقه (ابواب و فروع)، فقه های تخصصی (مضاف)، فلسفه فقه و اصول فقه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
علیرضا موحد نژاد استادیار دانشگاه صنعتی شریف
سید محمدحسن موسوی مهر رویکردهای فقه و اصول استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان
رضا میهن دوست اصول فقه پژوهشگر حوزه علمیه خراسان رضوی پژوهشگر موسسه پژوهشی دانشوران مدرس سطح1و2و3 حوزه علمیه استعداد برتر حوزه علمیه دانشجوی دکتری فقه جزایی
حسین ناصری مقدم روش شناسی فقه و اصول، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)، فقه معاملات (تجارت) استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
سید مهدی نریمانی فقه (ابواب و فروع) استادیار الاهیات دانشگاه مفید
سعید نظری توکلی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل)، فقه های تخصصی (مضاف) استاد دانشگاه تهران - دانش آموخته حوزه علمیه مشهد مقدس
علی نعمتی فقه اقتصاد، فقه معاملات (تجارت) مدرس دانشگاه و دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان
سید ابوالقاسم نقیبی فقه (ابواب و فروع)، فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری
احمد نمایی بنیاد پژوهشهای اسلامی
علی اکبر نوایی مسئول دفتر نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان
محمد نوروزی فقه (ابواب و فروع) عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی
مرتضی نوروزی اصول فقه، فقه (ابواب و فروع) عضو هیات علمی گروه فقه جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد
سید حسین هاشمی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) دانشیارگروه حقوق جزا دانشگاه مفید
عبدالحمید واسطی روش شناسی فقه و اصول گروه منطق فهم دین / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدعلیرضا واسعی فقه فرهنگ و سبک زندگی، فلسفه فقه و اصول فقه دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی
سیدحسن وحدتی شبیری فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق خصوصی و رییس دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
سید جواد ورعی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
غلامرضا یزدانی فقه تقنین و قضاء (مدنی، کیفری، اساسی، بین الملل) استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس