کسب مقام دوم در ارزیابی مقالات پژوهشگاه

کسب مقام دوم در ارزیابی مقالات پژوهشگاه

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی از میان بیش از 20 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم ع و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حائز رتبه دوم شد.