اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه؛ استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد، مرکز تخصصی آخوند خراسانی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران.

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

سردبیر

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم علیدوست

فلسفه فقه استاد خارج حوزه علمیه قم و استاد تمام گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

en.iict.ac.ir/abul-qasem-alidoost
salsabealgmail.com

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mtmtbmiyahoo.com

مهدی مهریزی طرقی

علوم اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

toosi217gmail.com

سعید ضیایی فر

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه و دانشیار پژوهشکده فلسفه فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

ziyaei.saeidisca.ac.ir

سیدعباس صالحی

فلسفه و اصول فقه عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

salehi4842gmail.com

محمدحسن حائری

فقه و اصول فقه استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

haeri-m.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
haeri-mum.ac.ir

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962gmail.com

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه، استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد، مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

جانشین سردبیر

بلال شاکری

فقه و اصول فقه مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

b.shakeri.student.um.ac.ir/
b.shkeriiran.ir
05132230017
0000000150171551

مدیر تحریریه

سید مصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی و دبیر هیئت تحریریه و کارشناس گروه فقه و مبانی اجتهاد، مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

jostar.feqhigmail.com
0000-0003-0398-1759


پاسخگویی صرفا از طریق ارتباط با ما در صفحه اصلی سامانه می باشد.

کارشناس نشریه

محمد افخمی بقمچ

علوم اسلامی کارشناس امور اجرایی فصلنامه، مرکز تخصصی آخوند خراسانی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

boqmechgmail.com
05132213325
000000031036306X