اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه؛ استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران.

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

سردبیر

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم علیدوست ابرقویی

فلسفه فقه مدرس خارج حوزه علمیه قم، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

iict.ac.ir/2019/05/a-alidoost/
alidoost1385gmail.com

احمد مبلغی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی، قم، ایران

mtmtbmiyahoo.com
0000-0003-2700-9315

مهدی مهریزی طرقی

علوم اسلامی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

toosi217gmail.com

حسین ناصری مقدم

حقوق بین الملل اسلام استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

naseri1962.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
naseri1962gmail.com
0000000293998863

مجتبی الهی خراسانی

فقه و اصول فقه مدرّس خارج حوزه، استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
0000-0002-0665-1504

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سیدمصطفی محقق داماد

فقه و اصول و حقوق اسلامی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه لوون بروکسل

mdamadias.ac.ir
0000-0002-0981-6271

سیدفاضل الحسینی المیلانی

فقه و اصول رییس مرکز اسلامی انگلیس. لندن- انگلستان

www.ic-el.com/default.asp
fazel_milaniyahoo.com

جواد أحمد البهادلی

فقه و اصول و حقوق استاد تمام دانشگاه کوفه و مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف اشرف

jawada.albahadliuokufa.edu.iq

جانشین سردبیر

هادی مصباح

دکتری فقه و حقوق اسلامی جانشین سردبیر مجله، مدرس حوزه و دانشگاه

h.masbaholhadagmail.com

مدیر اجرایی

سید مصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی فصلنامه ؛ مدرس گروه حقوق دانشگاه و کارشناس پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد - ایران

m_ekhteraeeimamreza.ac.ir
0000-0003-0398-1759


پاسخگویی صرفا از طریق ارتباط با ما در صفحه اصلی سامانه می باشد.

کارشناس نشریه

محمد گرمابی

علوم سیاسی کارشناس فصلنامه، دانشجوی دکتری علوم سیاسی

ggamil.com
05132213325