برگزاری هفدهمین جلسه تحریریه فصلنامه

برگزاری هفدهمین جلسه تحریریه فصلنامه

هفدهمین جلسه تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، با حضور اعضای محترم تحریریه در روز پنج شنبه 22 خرداد 1399 در اتاق جلسات برگزار شد.

در این جلسه به مقالات تایید شده در مرحله داوری برای انتشار در شماره های 25 و 26 مجله پرداخته شد.

گفتنی است در پایان گزارشی از رشد 22 درصدی ورودی مقالات و سرعت داوری مجله، به اعضای تحریریه ارائه گردید.