درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

جستارهای فقهی و اصولی

 صاحب امتیاز

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

 زبان نشریه

 فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

 فصلنامه

 شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

 2538-3361

2476-7565

 کشور – شهر محل انتشار مجله

 ایران - مشهد

 سال آغاز انتشار مجله

 1394

 وضعیت دسترسی آزاد به مجله

  دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 هزینه داوری

 مطابق مصوبه مورخ 1398/09/16هیئت تحریریه نشریه، از تاریخ «1398/10/01»:

- پرداخت مبلغ:  1.000.000 ریال  برای داوری مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن، هویت حوزوی خود را درج کرده باشند (دانش پژوه/ دانش آموخته/ مدرّس حوزه علمیه...) به ضمیمه ارسال کد پرونده حوزه.
- پرداخت مبلغ:  2.000.000ریال  برای داوری سایر مقالات (نویسندگان غیرحوزوی)
-پرداخت مبلغ  4.000.000 ریال  برای ارزیابی سریع برای تمامی مقالات (بازه یک ماهه)

 

واریز هزینه ها به شماره کارت بانک ملی

 

 0243  - 5000  - 9977 - 6037  به نام درآمدهای دفتر تبلیغات اسلامی

 

هزینه انتشار مقاله

پرداخت مبلغ:   1.000.000 ریال  برای تأیید نهایی و چاپ مقاله

"صدور گواهی پذیرش صرفاً پس از تایید مقالات در تحریریه و واریز وجه صورت می گیرد.

 قالب مقالات

 PDF

الگوی استناددهی

 APA
حداکثر درصد مشابهت مورد قبول

در صورتی که مقاله در سامانه همانندجو بیش از  10 درصد مشابهت داشته باشد از فرایند داوری خارج خواهد شد.

نوع داوری

دوسو ناشناس

  رتبه علمی(کمیسیون نشریات حوزوی)

 علمی - پژوهشی

(تمدید در تاریخ 1398/01/28 مطابق مصوبه 337 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی)