درباره نشریه

 

 

 عنوان نشریه

 

جستارهای فقهی و اصولی

 صاحب امتیاز

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضوی

 زبان نشریه

 فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

 فصلنامه

 شاپای الکترونیکی

شاپای چاپی

 2538-3361

2476-7565

 کشور – شهر محل انتشار مجله

 ایران - مشهد

 سال آغاز انتشار مجله

 زمستان - 1394

 وضعیت دسترسی آزاد به مجله

  دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 هزینه داوری

 - پرداخت مبلغ:  1.000.000 ریال  برای داوری مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن، هویت حوزوی خود را درج کرده باشند (دانش پژوه/ دانش آموخته/ مدرّس حوزه علمیه...) به ضمیمه ارسال کد پرونده حوزه.
- پرداخت مبلغ:  2.000.000ریال  برای داوری سایر مقالات (نویسندگان غیرحوزوی)
-پرداخت مبلغ  4.000.000 ریال  برای ارزیابی سریع برای تمامی مقالات (بازه یک ماهه)

هزینه انتشار مقاله

پرداخت مبلغ:   1.000.000 ریال  برای تأیید نهایی و چاپ مقاله

"صدور گواهی پذیرش صرفاً پس از تایید مقالات در تحریریه و واریز وجه صورت می گیرد".

 قالب مقالات

 PDF

الگوی استناددهی

 APA
  رتبه علمی(کمیسیون نشریات حوزوی)

 علمی - پژوهشی

(تمدید در تاریخ 1398/01/28 مطابق مصوبه 337 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی به نشریات حوزوی)