اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

سید مصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی فصلنامه ؛ مدرس گروه حقوق دانشگاه و کارشناس پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد - ایران

m_ekhteraeeimamreza.ac.ir
0000-0003-0398-1759


پاسخگویی صرفا از طریق ارتباط با ما در صفحه اصلی سامانه می باشد.