اعضای هیات تحریریه

مدیر تحریریه

سید مصطفی اختراعی طوسی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی و دبیر هیئت تحریریه و کارشناس گروه فقه و مبانی اجتهاد، مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی، مشهد، ایران

jostar.feqhigmail.com
0000-0003-0398-1759


پاسخگویی صرفا از طریق ارتباط با ما در صفحه اصلی سامانه می باشد.