نویسنده = علیرضا عابدی سرآسیا
نقد و بررسی دلیل اولویت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 75-104

10.22034/jrj.2016.20961

علیرضا عابدی سرآسیا