نویسنده = حسین جعفری
درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 141-168

10.22081/jrj.2018.66014

حسین جعفری؛ مصطفی رجائی پور؛ غلامحسن دلاور