کلیدواژه‌ها = بلندمرتبه‌سازی
منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 153-188

10.22034/jrj.2020.57707.2061

علی الهی خراسانی؛ تکتم لعل نامی