کلیدواژه‌ها = نظریه تخییری بودن قصاص
ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-112

10.22034/jrj.2020.55597.1840

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی