بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

10.22081/jrj.2016.20954

چکیده

به گواهی ادبیات مکتوب اصول‌فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سدۀ اخیر، دربارۀ  استصحاب، پرسش‌های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه  خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده‌اند.
واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می‌گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می‌کند، پرسشی است که در سده اخیر مطرح شده و بحث تازه‌ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول‌فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می‌نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می‌دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Virtual Presumption of Continuity (Isti āb) from the Standpoint of U ūlī Scholars

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Jabbar Golbaqi Masooleh
Department of Law,, Islamic Azad University,, Lahijan Branch
چکیده [English]

As the written literature of Shī‘a Principles of Jurisprudence suggests, by the pass of time, namely in the recent century, different questions on the issue of presumption of continuity (isti āb) have been raised, each of which has opened a new file of discussion or classification on isti āb. Clearly, the performance of isti āb rests on the issue of skepticism on the continuance of the one who believes in the presumption of continuity called musta ab. Whether the continuance of a musta ab who is doubted should bear the present continuity or would the virtual continuity suffice as well? This question has raised a new issue in the recent century known as virtual isti āb. The quality of Shī‘a Principle of Jurisprudence Scholars› perspectives on the aforementioned question and their answer to this question frames the key fundamental research question of this study. This study is to discuss this issue deploying a library research and descriptive-analytical methodology.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • the practical principles
  • isti āb
  • virtual isti āb
  • doubt on the continuity of musta ab