نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات فردوسی مشهد

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد

چکیده

«سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing and Analyzing the Indications of Validity of SirehMotasharaeh

نویسندگان [English]

  • Mohammad taqi Fakhlaee 1
  • Muhammad Hassan Haeri 2
  • Zahra Sadat AhmadiSoleimani 2
1 un Mashhad
2 Ferdowsi UN
چکیده [English]

SirehMotasharaeh (Religious Shariah Conduct) has been of consideration as one of the sources of revealing sharia for a long time by the Osuli scholars. Nonetheless, researchers have rarely studied the indications of validity for sirehmotasharaeh and the only issue studied in this regard is reliance on the rational validity of sirehmotasharaehby validating the contemporariness of this issue with Imams' lives. The present research is an endeavor to criticize and analyze the indications and reasons of the validity of sirehmotasharaeh. Not only have the researchers of the study found the claim of consensus on the issue of sirehmotasharaeh void and null but also they have criticized the reasons and confirmations mentioned in the Holy Qur'an and Tradition. They discern the reason of rationality valid and have proven the inherent rationality of sirehmotasharaeh in the era of religions in a novel account of narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sireh
  • motasharah
  • sirehmotasharaeh
  • indications
  • Validity

به فایل PDF مراجعه فرمایید.