صحت شرط رهن در عقد ضمان

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس

چکیده

اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mortgage condition in bondage

نویسنده [English]

  • gholamreza Yazdani
University faculty member
چکیده [English]

The principle of the sovereignty of will, when accompanied by traditions such as "Al-Momenoon al-Ihrrvmvm", is the result of the verity of any condition which is entered into the contract, except in circumstances which have been proven by the external reason, the void or the incorrectness of them. One of the conditions that is doubtful is the mortgage condition while making surety. In this way, the deposit of a surety in favor of the guarantor or the content of the loan will be mortgage. The mortgage condition in the contract of guarantee is considered as the subject of jurisprudence and it seems that the first jurisprudent who has mentioned this issue is Seyed Yazdi. Since the design of this issue, the jurists have disputed the validity of this condition. The present paper uses a descriptive-analytical method based on the library method. This study seeks to verify the validity of this condition. In my opinion, the benefit of the mortgage condition, whether it is in favor of the guarantor, should be regarded as a valid condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • condition
  • mortgage
  • sovereignty of will