تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 مدرس گروه معارف دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم. ایران.

2 مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان. ایران.

10.22081/jrj.2019.51097.1428

چکیده

در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرف به موت با طلاق سایرین متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران ارث زوجه در طلاق مریض را تا یکسال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند حکم فوق روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت و سقم و شیوه جمع بین آنان نیاز به بررسی فقهی دارد. در ماده فوق میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقا مستحق ارث است؛ در حالیکه فقیهان امامی در توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم مذکور، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را بوجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومین به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف وجود دارد و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه و به شیوه توصیفی - تحلیلی به جهت رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و ثابت نموده که موت مریض در کمتر از یکسال، سبب موت بودن مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این حکم، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نمی باشد؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق زوجه از مریض ارث می برد؛ خلع باشد و یا مبارات؛ رجعی باشد و یا بائن. روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

asdf vbgy bhgy vghuyuu hgyttb fghju njkhi

نویسندگان [English]

  • alireza hooshyar 1
  • mohammadreza hooshyar 2
1 DFFGG GHHYYU NBGGYU BHGYUYJ
2 zarghan univerciti
چکیده [English]

sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj
sdfgff ddfr bvhvu nvbhy bvhyh nhvyh nhyun nhj nhb nhgyn bghy bghy bghy bghy bghu vfgu bgyuyf bhhy jiu hj

کلیدواژه‌ها [English]

  • gfhy
  • bfhfy
  • nfhfy
  • vghh
  • nhgy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1398