امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

نوع مقاله : پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان

3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به­ طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟
در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Osuli-Jurisprudential Feasibility of Hadith Authenticity Sectioning

نویسندگان [English]

  • Seyyed mostafa Fare shirazi 1
  • Mansoreh Bokaee 2
  • Mohammad taghi Fakhlaei 3
1 Ferdowsi University of Mashhad.
2 morabee payam noor tehran
3 Professor of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Osuli-Jurisprudential Feasibility of Hadith Authenticity Sectioning [1]
 
Mustafa Far' Shirazi [2]
Muhammad Taqi Fakhlaee [3]
Mansooreh Bokayee [4]
 
Abstract
Sectioning the instances of a tradition regarding its authority is one of the issues which has not been focused on in the subject of solitary hadith in Osuli books. Moreover, this issue has not devoted any discussion to itself in these books explicitly or implicitly. In another sense, there are traditions whose some parts are not authorized due to different reasons while their other parts are trustworthy and valid. Remarkably, this paper is to answer the two questions as follows:

How are differences between the parts of a tradition in bearing authority or lacking authority reflected in Osuli and jurisprudential issues?
Do scholars accept the separation and sectioning in the authority of the signified related to a tradition?  

To answer these questions, the researchers have investigated Osuli and jurisprudential sources using a library research method and concluded that in jurisprudent's opinions, the supporters of sectioning are stronger and more frequent than the others, while Osuli scholars' opinions depict that they have confirmed sectioning indirectly.  

[1] Received in 2018-03-17                                  Accepted in: 2020-02-21
[2] PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Ferdowsi University of Mashhad ; E-mail: mostafashirazi334@yahoo.com
[3] Professor of Jurisprudence and Islamic Law Principles at Ferdowsi University of Mashhad ; E-mail: fakhlaei@ferdowsium.ac.ir
[4] Instructor of Payam-e Noor University of Mashhad; E-mail: bokaei_2@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sectioning
  • separation
  • tradition
  • authority
  • content
  • invalidity
  • contradiction