دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، اسفند 1398، صفحه 1-190 
امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی