دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، خرداد 1398، صفحه 1-214 
ترجیح روایت به سبب احدثیت

صفحه 7-38

10.22034/jrj.2019.51764.1496

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده