دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، صفحه 1-208 
3. هویت شناسی قضایای عقلیِ اصول فقه

صفحه 27-52

حسین فرزانه؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی


5. بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق

صفحه 77-116

سید مهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


6. جستاری پیرامون عدالت عرفی

صفحه 117-137

محمد مهریزی ثانی؛ احمد باقری


8. بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس

صفحه 159-184

ابراهیم ابراهیم زاده خلیفه محله؛ مصطفی رجائی پور؛ سید محسن رزمی