دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، صفحه 1-208 
6. ملازمه بین اذن و عدم ضمان

صفحه 117-139

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی


8. عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

صفحه 161-184

سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری؛ مهدی شوشتری