شناسنامه شماره 17

10.22081/jrj.2020.68037

چکیده

                                                                            سال پنجم، شماره پیاپی 17، زمستان 1398
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان‌رضوی
(مرکز تخصصی آخوندخراسانیره)
مدیرمسئول:  مجتبی الهی‌خراسانی
سردبیر:  حسین ناصری‌مقدم
جانشین سردبیر: بلال شاکری
اعضای هیئتتحریریه
ابوالقاسم علیدوست (مدرّس خارج حوزه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
احمد مبلغی (مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی)
مهدی مهریزی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران)
سعید ضیائی‌فر (مدرّس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
سیدعباس صالحی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
محمدحسن حائری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
حسین ناصری‌مقدم(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
مجتبی الهی‌خراسانی (مدرّس خارج حوزه و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانیره)
 
مدیر اجرایی و دبیر تحریریه: سیدمصطفی اختراعی­طوسی
ویراستار: عبـدالله غلامی (استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه)
برگردان چکیده(عربی): سلیمان سلیمان
برگردان چکیده(انگلیسی): ابراهیم داودی شریف­ آباد
         (استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) )   
 صفحهآرا: حامد امامی
چاپ و صحافی: مؤسسه بوستان کتاب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

senaseh

چکیده [English]

                                                                                Justārhā-ye Fiqhī va Uṣūlī
                                       The Iranian Journal of Islamic Law, Jurisprudence and Methodology
                                                                                Vol.5 , No. 17, Winter 2020
 Concessionaire: Islamic Propagation Office of Qom Seminary- Khorāsān-e- Razavi Branch
Director: Mojtabā Elāhi Khorāsāni
Editor-in-Chief: Hossein Nāsseri Moqadam
Editorial Board:
Abolqāsem Alidoust: (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Professor of the Islamic Sciences and Culture Research Centre)
Ahmad Moballeghi: (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Associate Professor of Islamic Denominations University)
Mahdi Mehrizi: (Associate Professor of Islamic Azad University- Tehran Science and Research Branch)
Saeed Ziyāee Far: (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Associate Professor of the Islamic Sciences and Culture Research Centre)
Sayid Abbās Sālehi: (Assistant Professor of the Islamic Sciences and Culture Research Centre)
Hossein Nāsseri Moqadam: (Professor of Ferdowsi University of Mashhad)Mūhammad Hassan Hāeri: (Professor of Ferdowsi University of Mashhad)
Mojtabā Elāhi Khorāsāni: (Postgraduate Studies Instructor of Seminary and Faculty Member of Akhūnd Khorāsani Specialized Center)
Director & Editorial Secretary: Seyyed Mostafā Ekhterāee Tousi
Editor: Abdollah Gholami (Assistant Professor of Razi University Kermansha)
Arabic Abstracts Translator: Ijtihad International Network Group
English Abstracts Translator: Ebrahim Davoudi Sharifabad (Assistant Professor of Bāqir-al Olum University)
Layout: Hāmed Imami
Publisher: Boustāne Ketab Publishing Company
By the virtue of the license No.337  extended in 17 April 2019 from the Council for Granting Scientific Licenses to Seminary Journals, this journal is qualified for promoting to Scientific-Research rank.
Address: Islamic Propagation Office of Qom Seminary- Khorāsān-e- Razavi Branch, Khosravi to Shohadā Crossroads, On the Corner of Roshan Alley.
P.O. Box: 9134683187                        Telefax: +985132213325

کلیدواژه‌ها [English]

  • senaseh