شناسنامه شماره 17

چکیده

سال ششم، شماره پیاپی 18،   بهار 1399
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان‌رضوی
(مرکز تخصصی آخوندخراسانیره)
مدیرمسئول:  مجتبی الهی‌خراسانی
سردبیر:  حسین ناصری‌مقدم
اعضای هیئتتحریریه
ابوالقاسم علیدوست (مدرّس خارج حوزه و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
احمد مبلغی (مدرّس خارج حوزه و دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی)
مهدی مهریزی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران)
سعید ضیائی‌فر (مدرّس خارج حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
سیدعباس صالحی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
محمدحسن حائری (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
حسین ناصری‌مقدم(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
مجتبی الهی‌خراسانی (مدرّس خارج حوزه و استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانیره)
 
مدیر اجرایی و دبیر تحریریه: سیدمصطفی اختراعی­طوسی
ویراستار: عبدالله غلامی (استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه)
برگردان چکیده(عربی): سلیمان سلیمان
برگردان چکیده(انگلیسی): ابراهیم داودی شریف­آباد
         (استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) )   
 صفحهآرا: حامد امامی
چاپ و صحافی: مؤسسه بوستان کتاب

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s