سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 استادتمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/jrj.2020.56889.1989

چکیده

از جمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته است سنّ آغازین بیداری جنسی در افراد است. یعنی اینکه غریزه جنسی در کودکان از چه زمانی بیدار و فعال می‌شود. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مساله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مساله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد.
حال سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سنّ شروع بیداری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تاثیر پذیری جنسی هستند؟
برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آنها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Traditional Jurisprudential Approach to Discovering the Age of Sexual Influence in Children

نویسندگان [English]

 • Abdolkarim Abdolahi nejad 1
 • Seyyed mostafa Fare shirazi 2
 • Mahhmood Saeedy rezvani 3
 • Alireza Abedi sarasia 4
1 Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad.
3 Associate Professor of Ferdowsi University of Mashhad
4 Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Among the issues considered in sexual education is the early age of sexual awakening in individuals.
That is, at what age the sexual instinct in children is awakened and activated.
Education scholars have come up with a different approach, foundations, and methods to look for an answer. Finding the answer to the question itself raises the challenge of essentially starting the sex education category of children.
Now the main question of this study is whether based on the jurisprudential and inferential approach can the Quranic and narrative texts be able to discover the age of onset of sexual awakening in man and say that children from this period have sexual arousal and affectivity?
To answer this question, we collect the Qur'anic texts and narratives related to this subject in a library method and examine them under the descriptive-analytic method of jurists.
Keywords: sexual education, instinct, jurisprudence, old age, beginnings

کلیدواژه‌ها [English]

 • sexual education
 • Instinct
 • jurisprudence
 • old age
 • beginnings

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1399