چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22034/jrj.2020.56697.1972

چکیده

حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن‌ها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است.
مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

W

نویسنده [English]

  • mohammad ali khademi kosha
assistant professor
چکیده [English]

w

کلیدواژه‌ها [English]

  • w

عنوان مقاله [العربیة]

تحدیات استخدام العمومات والمطلقات فی المسائل المستحدثة

چکیده [العربیة]

اتفقت کلمة علماء الفقه والأصول على حجیّة عمومات ومطلقات الکتاب والسنة فی عملیة الاستنباط الفقهی، ومع ذلک نجد أنّ الاستعانة بهذه العمومات والمطلقات فی المسائل المستحدثة قد واجهت بعض التحدیات؛ ذلک لأنّ تلک الألفاظ قد استخدمت فی فترة صدر الإسلام، والیوم ظهرت مسائل وموضوعات جدیدة لم تکن موجودة حینها بالمرّة، أو أنّها اختلفت کلیاً عمّا کانت علیه، وبالتالی یُشکل شمول تلک الألفاظ الصادرة فی ذلک الزمان للمصادیق الجدیدة فی هذا العصر التی لم یطّلع الرواة والمستمعون على وجودها، بل وهناک البعض ممن أنکر هذا الشمول، وعلیه یغدو من الضروری دراسة هذا الموضوع دراسة منهجیة بناء على علمی الفقه والأصول.
یتناول هذا البحث دراسة التحدیات والعوائق فی عملیة استخدام العمومات والمطلقات فی المسائل المستحدثة.
وکانت نتیجة البحث بیان ونقد أربعة عشر نموذجا من الموانع الموجودة أو المحتملة فی استخدام العمومات والمطلقات الشرعیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العمومات
  • المطلقات
  • المسائل المستحدثة
  • الإطلاق
  • العموم
  • موانع الشمول

در دست آماده سازی