دریافت مجوز علمی پژوهشی از کمیته اعطا مجوز نشریان حوزوی

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی پس از انتشار دو شماره و ارزیابی در کمیسیون اعطا مجوز به نشریات حوزوی طبق ابلاغ 95/10/20 از سوی شورای اعطا مجوز حوزه علمیه قم موفق به اخذ رتبه «علمی پژوهشی» شد.