برگزاری هفتمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه

برگزاری هفتمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه

هفتمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی در روز پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه 97 در محل دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه به بررسی 18 مقاله تایید داوری شده، برای انتشار در شماره های پاییز 96 به بعد پرداخته شد.