فراخوان مقالات روش شناسی فقه و اصول

بدلیل استقبال پژوهشگران گرامی و بنا به درخواست های مکرر ایشان، هیئت محترم تحریریه نسبت به تمدید اولین فراخوان روش شناسی فقه و اصول، تا تاریخ 30 دیماه 1398 اقدام نمود.

پژوهشگران عنایت داشته باشند که مقالات باید مطابق با شیوه نامه مجله تنظیم و از طریق سامانه ارسال شود. و فرآیند داوری و چاپ مقالات در صورت تایید داوری و تحریریه، هیچ گونه تفاوتی با ارزیابی سایر مقالات فصلنامه ندارد.

این شماره در قالب ویژه نامه ای در بهار 1399 با همان اعتبار علمی پژوهشی به چاپ خواهد رسید و از مزایای مادی و معنوی ذکر شده در پوستر فراخوان  بهره مند خواهند شد.