نویسنده = حسین ناصری مقدم
بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 31-53

10.22034/jrj.2019.52793.1583

محمد صدری ارحامی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-112

10.22081/jrj.2018.65590

اعظم امینی؛ حسن حائری؛ حسین ناصری مقدم