نویسنده = سید جمال احمدی روئین
عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-63

10.22081/jrj.2018.65589

سید جمال احمدی روئین؛ حسین ناصری مقدم؛ عباسعلی سلطانی