نویسنده = سعید ولوی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-99

سعید ولوی؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم