نویسنده = علی اصغر حدیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-124

10.22081/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی