نویسنده = رضا میهن دوست
فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-292

10.22034/jrj.2020.56635.1964

سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست