کلیدواژه‌ها = بیت المال
اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 143-171

10.22034/jrj.2020.55096.1785

حمید مسجد سرائی؛ محمدحسن نجاری