کلیدواژه‌ها = مسؤولیت مدنی دولت
مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-97

10.22081/jrj.2017.65419

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی