کلیدواژه‌ها = مسؤلیت مدنی
ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 117-139

10.22034/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی