کلیدواژه‌ها = مطلق ضرر
عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 161-184

10.22034/jrj.2019.51071.1425

سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری؛ مهدی شوشتری