کلیدواژه‌ها = حقوق معنوی میّت
بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 163-194

10.22034/jrj.2019.53083.1608

خسرو اسفهبدی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی قبولی درافشان