بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول)

3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jrj.2019.53083.1608

چکیده

اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است ‌که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می‌رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the spiritual rights of Mith, emphasizing Qazf's right in Imam's jurisprudence

نویسندگان [English]

 • Khosro Esfahbodi 1
 • Abbasali Soltani 2
 • Mohammadtaghi Ghabolidorafshan 3
1 Coach, Law and Theology, Mashhad, Iran
2 Member of the faculty of jurisprudence and Islamic law of Ferdowsi University
3 Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The human being has a living attribute in life, and by death, the dead attribute is to replace it personally. However, the human description of a person is beginning with his birth and is permanent forever, and is not specific to life or life, and according to this unfathomable human description for man, jurisprudential sources are known to have a dignity and legal status. Therefore, in the Holy Qur'an, by saying "Totofiyum al-Mlaya", the death of man is referred to as death instead of death, since death means loss, but the death from death is meant to be taken and fully delivered. And from the themes of some traditions, it is necessary to respect the death of the dead person alive, as well as the punishment for the burglary of the dead as a burglar from the living. Also, other narratives that commit crimes and declare their use as a debt for deceased and good. Shiite jurisprudents also have jurisprudential jurisprudence, such as: the laws of mith, dyyah, will to worship, the reverence of the grave, the unbelief of Qazf, the limit of adultery with the Mith, clearly emphasized the respect for human dignity and the need to preserve his rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Respect for the myth
 • spiritual rights of myth
 • human dignity
 • Qazf mith

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة الحقوق المعنویة للمیت مع التأکید على حکم حد قذف المیّت فی فقه الإمامیة

چکیده [العربیة]

إنّ الاعتقاد بفردیة الحقوق المتعلقة بالشخصیة یجعل حق التمتع خاصا بذات الشخص وغیر قابل للنقل، فی حین أنّ الأهمیة التی أولاها علم الفقه لحفظ حرمة المیّت جعلت من الممکن نقل کثیر من هذه الحقوق وتوریثها؛ ومنها حق المقذوف؛ لما لهذا الحق من ارتباط وثیق بشخصیة الإنسان وکرامته.
یهدف هذا البحث إلى دراسة وتبیین الحقوق المعنویة للإنسان بعد الموت مع التأکید على حق حد قذف المیّت، ویمکن إثبات حکم مجازاة قذف المیّت المسلم بالأدلة الأربعة بالإضافة إلى عموم أدلة وجوب صون حرمة الإنسان، وفی حال توّفر الشروط یتم إجراء الحد وهو ثمانون جلدة.


وفقا للمصادر الفقهیة الإمامیة لا یؤدی الموت إلى زوال الحقوق المعنویة للإنسان؛ بل قد تزداد هذه الحقوق شدة فی بعض الحالات، کما تثبت آراء بعض الفقهاء القائلین بأنّ الأهلیة لا تسقط بالموت بشکل کامل، وأنّه یمکن للمیت أن یکون طرفا فی عدد من الحقوق.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • حرمة المیّت
 • الحقوق المعنویة للمیت
 • کرامة الإنسان
 • قذف المیّت

در دست اقدام