کلیدواژه‌ها = نفس محترم
تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 131-173

10.22034/jrj.2022.61100.2295

محمدرضا علیزاده مقدم بیرکی؛ مجتبی الهی خراسانی