کلیدواژه‌ها = قصد
حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-115

10.22034/jrj.2018.66128

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری