کلیدواژه‌ها = عموم مشابهت
ضوابط تعدّی از مورد نص

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 57-74

10.22034/jrj.2016.20960

سعید ضیایی فر