دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22081/jrj.2020.67847

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.54513.1706

محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم


3. دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.48947.1253

عبدالحسین رضایی راد


4. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.48375.1210

جمال بیگی


5. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51097.1428

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


6. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.53847.1657

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


7. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51205.1439

طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم


8. قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22081/jrj.2020.54608.1715

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


9. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22081/jrj.2020.54625.1716

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


10. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22081/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


11. عیب تراضی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22081/jrj.2020.52618.1572

روح الله آخوندی


12. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22081/jrj.2020.56889.1989

کریم عبدالهی نژاد؛ سید مصطفی فرع شیرازی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا