دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22081/jrj.2020.67847

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.54513.1706

محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم


3. دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.48947.1253

عبدالحسین رضایی راد


4. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

10.22081/jrj.2019.48375.1210

جمال بیگی


5. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51097.1428

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


6. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.53847.1657

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


7. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51205.1439

طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم


8. قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

10.22081/jrj.2020.54608.1715

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


9. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22081/jrj.2020.54625.1716

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


10. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

10.22081/jrj.2020.55017.1769

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


11. تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

10.22081/jrj.2020.55103.1797

جعفر زنگنه شهرکی؛ علی حسین پور


12. عیب تراضی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

10.22081/jrj.2020.52618.1572

روح الله آخوندی


13. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22081/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ کریم عبدالهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


14. ساختار فقه تمدّنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی