دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم


3. دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

عبدالحسین رضایی راد


4. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

جمال بیگی


5. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


6. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


7. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم


8. قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


9. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


10. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی