دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.
1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی


2. بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» با رویکرد مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

مریم غلامی زیناباد؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


3. واکاوی قاعده تبعیض در حجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

بلال شاکری؛ محمد تقی فخلعی


4. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم


5. دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

عبدالحسین رضایی راد


6. «اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا ونقش آن در ارزیابی عملیات بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

سید امراله حسینی


7. ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

جمال بیگی


8. صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

غلامرضا یزدانی


9. بررسی حقوق معنوی میّت با تأکید بر حکم حدّ قذف میّت در فقه شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

خسرو اسفهبدی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی قبولی درافشان


10. حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تاکید بر اندیشه های آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

ابراهیم جوانمرد فرخانی


11. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


12. بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


13. نقد و بررسی آراء و دیدگاه‌ها درباره ذمی‌ستیزی فقه، با تکیه بر جزیه1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

اکبر احمدپور


14. تعارض بینّه و سند رسمی از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ایران و پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

ابوالقاسم علیدوست؛ حسین عندلیب


15. بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

طاهر علی محمدی؛ حسین ناصری مقدم


16. شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

احمد مبلغی؛ محسن واثقی؛ محمد مهریار


17. قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


18. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی


19. قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مهدی نریمانپور؛ سید محمدصادق موسوی


20. نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1398

جلیل قنواتی؛ اسفندیار صفری