ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22081/jrj.2019.48375.1210

چکیده

مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمدی به‌گونه‌ای تنظیم‌شده است که به‌طور جامع درباره کیفر همه صور آن بیان حکم نشده و لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی بایستی نسبت به این چالش پاسخ داده شود. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمدی که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقا تکلیف قاضی رسیدگی‌کننده را روشن و معین کند که در فرض‌های مختلف، چه تصمیم قضایی را می‌تواند نسبت به معاون قتل عمدی اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که قضات با مواد قانونی متعدد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمدی مواجه بوده و به‌درستی قادر به تعیین مجازات نمی‌باشند و این چالش باعث ایجاد نوعی تشتت آراء می‌گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت از یک‌سو و انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ambiguities and Statutory Challenges of Penalty of Assistance in Murder & Explaining Jurisprudential and Legal Strategies

نویسنده [English]

  • Jamal Beigi
Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Statutory articles of assistance in murder is set that not warrant comprehensive about penalty of all forms its and therefore, by resorting to jurisprudence and legal strategies to these challenges must be answered. The purpose of this paper is a murder case that the ssistant involved in it, exactly what the judge dealing on and given that different assumptions, what can the judicial decision to adopt assistant murder. The current research is using description-analytic method as well as digital-library sources. The findings of the present study indicates that judges with numerous statutory articles and different jurisprudential inferences sentencing penalty of assistance in murder occurred and rightly able to determine not allowed and the challenges caused some votes to be dispersed. Basic rules of assisting in crime, like other crimes referred to in articles 126, 127, 128 and 129 of Islamic Penal Code is 1392. Penalty of assistance in murder by retaliation or no retaliation as murder murderer Such as murder as a defense lacks all legitimacy conditions on the one hand, and compliance assistant behavior with assistant shariah or legal is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistant Murder
  • Statutory Assistance
  • Shariah Assistance
  • Statutory Punishment
  • Jurisprudential Strategy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1398