بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/jrj.2019.53847.1657

چکیده

یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته‌اند، حکم منع ‌اجرای‌ حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده‌است. در حکم مطلق اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده‌‌است؛ اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده‌است. در رابطه با «خوف الحاق به دشمن»، برخی آن را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می‌دانند. لکن عده‌ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته‌اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است که خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسری به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات‌ حدی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی‌های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم (ع) آسان‌تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده‌تر شده‌است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی‌شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته‌است؛ لذا طبق آنچه گفته شد، بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات‌های مشابهِ در حال اجرا در سرزمین‌های اسلامی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The review And Generating evidence to Prohibition the execution of Hudud in Enemy Territory In The Contemporary World

نویسندگان [English]

 • mohammad hassan maldar 1
 • Abdoreza Javan Jaafari 2
1 Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 ferdowsi un
چکیده [English]

One of the issues mentioned in the Jurisprudential texts and subsequently by the jurists of Imamiyah is the prohibition of the enforcement of the Hudud in the enemy's land. The sentence has been issued in two absolute and binding terms. In absolute terms, the enforcement of a Hudud in the territory of the enemy is generally prohibited; however, in a binding order, the prohibition of the enforcement of a Hudud in the territory of the enemy is subject to the fear of joining the enemy. Concerning "the fear of joining the enemy," some of them are the El’lat of Judgment, and others consider it the Hekmat of Judgment. Some people, however, have considered the combination of El’lat and Hekmat in a Judgment as opposed to a combination of approach. With the acceptance of the recent view, this study believes that the fear of joining the enemy because it is capable of extending to similar sentences, such as whip Ta’aziri, is the El’lat of Judgment and in the absence of it, it's Must to carry out the Hudud and Like that in the enemy's land is the Hekmat. According to the authors, with the formation of international human rights organizations and the advent of technology, joining the enemy to the Ma'asoum time is easier and the consequences for the Islamic society are wider. Also, cyber space development has diminished the importance of geographical boundaries, as well as the distinction between the concepts of enemy land. Therefore, it is necessary to re-read and extend this sentence to other similar penalties in process in Islamic lands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prohibition of Execution of Had
 • Territory of the Enemy
 • Accession to the enemy
 • Execution of Hudud
 • Hekmat of Judgment
 • El’lat of Judgment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1398